برگزاری یک دوره برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت برای کارمندان ریاست هواشناسی

یک دوره برنامه آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان بخش هواشناسی اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شد. در این برنامه آموزشی که به همکاری سازمان هوا شناسی جهانی برگزار شده بود؛ بیش از شانزده تن از کارمندان مرکزی و ولایتی ریاست هواشناسی اشتراک داشتند
حفظ، مراقبت و تخنیک استیشن های اتومات از جمله موضوعاتی بود که در این برنامه آموزشی یک هفته ای، تدریس شده است
سید رضا موسوی رئیس هواشناسی اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید که برگزاری چنین برنامه های آموزشی، برای ارتقای سطح ظرفیت کارمندان مرکزی و ولایتی از اهمیت فوق العاده زیاد برخورددار است