جمعه شنبی یک شنبی دو شنبی
لمریز + ورښت لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد ودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۶- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱- سانتی گراد
      جمعه شنبی یک شنبی دو شنبی
نیمه وریځ + باد لمریز  لمریز  لمریز 
د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۰ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۶- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد
  جمعه شنبی یک شنبی دو شنبی
لمریز + واوره + باد لږ وریځ + باد لمریز + باد لمریز + باد
د تودوخی لوړه درجه :۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۲ سانتی گراد

     جمعه     شنبی   یک شنبی   دو شنبی  
واوره نیمه وریځ لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه: ۱۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد
 جمعه شنبی یک شنبی دو شنبی
لمریز + واوره + باد لږ وریځ + باد لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱- سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۰- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۱-  سانتی گراد
       جمعه           شنبی یک شنبی دو شنبی
لږ وریځ + باد لمریز + باد لمریز + باد لمریز
د تودوخی لوړه درجه :۱۹سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍‍۲۲سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۲سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد
 جمعه شنبی یک شنبی دو شنبی
د ورښت امکان لمریز  لمریز  لمریز
د تودوخی لوړدرجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۲۱سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد
  جمعه شنبی    یک شنبی  دو شنبی     
واوره + باد لږ وریځ + باد لمریز + باد لمریز + باد
د تودوخی لوړه درجه:۴- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲-  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹- سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۵- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ – سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۸-  سانتی گراد

Afghanistan General View