چهار شنبی ‍‍ پنج شنبی جمعی شنبی
لمریز لمریز لږ وریځ لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۳۲سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۴سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۸سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۰سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعی شنبی
لمریز +  دوړی لمریز +  دوړی لمریز +  دوړی لمریز +  دوړی
د تودوخی لوړه درجه: ۳۵سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۳۶سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۸سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۸سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۲۰سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۹سانتی گراد
  چهار شنبی پنج شنبی جمعی شنبی
لمریز
لمریز
لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه: ۳۵سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:  ۳۵سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۳سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۳سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۳سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۶ سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعی شنبی
لمریز
لمریز
لږوریځ
لږوریځ
د تودوخی لوړه درجه:۲۵سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۶سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۶سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۷سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعی شنبی
 لمریز
  لمریز
  لمریز
 لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۷سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۸سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۷سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۹سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۹سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۹سانتی گراد
    چهار شنبی
پنج شنبی جمعی شنبی
لمریز + دوړی
لمریز
لمریز
لمریز + دوړی
د تودوخی لوړه درجه: ۴۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۱سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۱سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۲سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۹سانتی گراد
    چهار شنبی
پنج شنبی جمعی شنبی
لمریز
لمریز
لمریز
لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۶سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۷سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۳سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۹سانتی گراد

Afghanistan General View