سه شنبی چهارشنبی پنج شنبی جمعه
اورښت + لمر نیمه وریڅ لږوریځ  لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد
د تودوخی تیټه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰  سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج  شنبی جمعه
 لمریز+ تیز باد  لمریز+ تیز باد  لمریز+ تیز باد لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۴۰  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۱ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۴۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۷  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۶سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۶ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
لمریز+ تیزباد لمریز+ تیزباد لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۴۱  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۱  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۳۱  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳۲  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴  سانتی گراد

 

سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
لږ وریځ لږ وریځ لږ وریځ لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲  سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۳۰  سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۴  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد دتودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
لمریز  لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۴۳  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۲  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۲  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۷  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴  سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
لمریز لمریز + دوړی لمریز + دوړی لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۴۵  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۵  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۴  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۳۰  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۹  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۸  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۷ سانتی گراد
سه شنبی چهارشنبی پنج شنبی جمعه
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۴۳  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۳  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۳۰  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۸  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۹  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۸ سانتی گراد

Afghanistan General View