یک شنبی دو شنبی سه شنبی چهار شنبی
لږ وریځ لمریز نیمه وریځ د ورښت امکان
د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍ ۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۳ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۴  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۵  سانتی گراد

`

یک شنبی دو شنبی سه شنبی چهار شنبی
لمریز+ورښت لمریز+ورښت ورښت ورښت
د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۰ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه: ۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۲ سانتی گراد
یک شنبی دو شنبی سه شنبی چهار شنبی
نیمه وریځ نیمه وریځ نیمه وریځ ورښت
د تودوخی لوړه درجه: ۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۸ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۱ سانتی گراد

 

یک شنبی دو شنبی سه شنبی چهار شنبی
نیمه وریځ لږ وریځ لمریز+واوره لمریز+واوره
د تودوخی لوړه درجه: ۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۴- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶-  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۴-  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۳- سانتی گراد

 

یک شنبی دو شنبی سه شنبی چهار شنبی
ورښت لمریز+واوره د ورښت امکان د ورښت امکان
د تودوخی لوړه درجه: ۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۱۱  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۰ سانتی گراد
یک شنبی دو شنبی سه شنبی چهار شنبی
 ورښت نیمه وریځ  ورښت نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۱۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۳ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱۵ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱۷ سانتی گراد
یک شنبی دو شنبی سه شنبی چهار شنبی
لږ وریخ نیمه وریځ نیمه وریځ نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه: ۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۰ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱۲ سانتی گراد

Afghanistan General View