کورپاڼه

پنجشنبي جمعه شنبی یکشنبی
نیمه وریځ نیمه وریځ نیمه وریځ نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی ګراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه :۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۰ سانتی گراد
پنجشنبي جمعه شنبی یکشنبی
وریځ نیمه وریځ لږ وریځ لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۹ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه : ۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه: ۱- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۰ سانتی گراد
پنجشنبي جمعه شنبی یکشنبی
نیمه وریځ نیمه وریځ لږ وریځ لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه: ۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:‍ ۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:‍ ۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۰ سانتی گراد

پنجشنبي جمعه شنبی یکشنبی
نیمه وریځ لمر + وریښت نیمه وریځ  وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد
پنجشنبي جمعه شنبی یکشنبی
واوره امکان واوره امکان نیمه وریځ نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه :۳  سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درج : ۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه : ۱- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۳- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۴- سانتی گراد
پنجشنبي جمعه شنبی یکشنبی
لمر + وریښت نیمه وریځ لږ وریځ لمر + وریښت
د تودوخی لوړه درجه :۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۵سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۳ سانتی گراد
پنجشنبي جمعه شنبی یکشنبی
لږ وریځ نیمه وریځ لږ وریځ لږ وریځ
د تودوخی لوړدرجه: ۲۰سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه :۱۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه : ۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه :۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد
پنجشنبي جمعه شنبی یکشنبی
نیمه وریځ لمر + واوره  نیمه وریځ  وریځ 
د تودوخی لوړه درجه:۳- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه : ۵-  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۷- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۵- سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۸- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۰- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۹- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۹- سانتی گراد

Afghanistan General View