جمعی شنبی یکشنبی دوشنبی
لمریز لږ وریځ لږ وریځ لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰  سانتی گراد
جمعی شنبی یکشنبی دوشنبی
لمریز لمریز لمریز  لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۳۰سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه۱۴سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۵ سانتی گراد
جمعی شنبی یکشنبی دوشنبی
لمریز  لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۱  سانتی گراد

 

جمعی شنبی یکشنبی دوشنبی
لمریز لمریز لږ وریځ لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۲۲سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۳ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۲۴  سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۵ سانتی گراد دتودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد
جمعی شنبی یکشنبی دوشنبی
لمریز  لمریز  لمریز  لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰  سانتی گراد
جمعی شنبی یکشنبی دوشنبی
لمریز +باد لمریز +باد لمریز  لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۷  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۰  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۹سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد
جمعی شنبی یکشنبی دوشنبی
لمریز  لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۲  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۳ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد

Afghanistan General View