چهار شنبی  پنج شنبی جمعی شنبی
لږ وریځ + خاک او باد 
لږ وریځ + خاک او باد لمریز + خاک او باد لمریز + خاک او باد
د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰سانتی گراد ودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۵ سانتی گراد
چهار شنبی   پنج شنبی  جمعی     شنبی
  لمریز + خاک او باد   لمریز + خاک او باد   لمریز + خاک او باد   لمریز + خاک او باد
د تودوخی لوړه درجه:۳۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۳۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۱سانتی گراد
 چهار شنبی پنج شنبی  جمعی    شنبی
لمریز لمریز لمریز + خاک او باد لمریز + خاک او باد
د تودوخی لوړه درجه :۳۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۴۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد

چهار شنبی   پنج شنبی  جمعی   شنبی
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۴۰ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۲۵ سانتی گراد
  چهار شنبی    پنج شنبی   جمعی      شنبی
لمریز + باد لمریز + باد لمریز + باد لمریز + باد
د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد
  چهار شنبی    پنج شنبی  جمعی      شنبی
لمریز لمریز لمریز + خاک او باد لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۴۰ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد
   چهار شنبی پنج شنبی  جمعی        شنبی
د اورښت امکان لمریز + تالنده بریشنا لږ وریځ لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴ سانتی گراد
  چهار شنبی        پنج شنبی  جمعی        شنبی 
لږ وریځ  نیمه وریځ + باد لږ وریځ + باد لږ وریځ + باد
د تودوخی لوړه درجه:۹سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد

Afghanistan General View