شنبی یک شنبی دوشنبی سه شنبی
لمریز لمر + تالنده اوبرښنا لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه:۲۸   سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه:۲۷   سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۰ سانتی ګراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه :۱۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۱  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد
شنبی یک شنبی دوشنبی سه شنبی
لمریز+ باد لمریز+ باد لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۲۷سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۳  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۱ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه: ۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد
 شنبی یک شنبی دوشنبی سه شنبی
لمریز + باد لمر + تالنده اوبرښنا + باد لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه :۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:‍ ۱۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱۳سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۶  سانتی گراد

 شنبی یک شنبی  دوشنبی سه شنبی
لمریز لمر + تالنده اوبرښنا لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:‍۱۳ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد
شنبی یک شنبی دوشنبی سه شنبی
لږوریځ لمر + تالنده برښنا لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه: ۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۶  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه :۲۰ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۶سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد
شنبی   یک شنبی دوشنبی سه شنبی
لمریز + باد  لمریز + باد لمریز   لمریز 
د تودوخی لوړه درجه : ۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍ ۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵  سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۸  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۵  سانتی گراد
شنبی یک شنبی دوشنبی سه شنبی
لمریز لمر + تالنده برښنا لمر + تالنده برښنا لمریز
د تودوخی لوړدرجه:۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه :۳۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه : ۲۰  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۲۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه :۱۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۹ سانتی گراد
 شنبی یک شنبی دوشنبی سه شنبی
نیمه وریځ  لمریز + تالنده برښنا        لمریز         لمریز       
د تودوخی لوړه درجه: ۱۱سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه :۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد

Afghanistan General View