چهارشنبی پنج شنبی جمعه شنبی
نیمه وریځ نیمه وریځ واوره واوره
د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍ ۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۵  سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۳-  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳-  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱-  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۰  سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
نیمه وریځ لمریز + ورښت لمریز + ورښت لمریز + ورښت
د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
ورښت لمریز + ورښت ورښت لمریز + ورښت
د تودوخی لوړه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد

 

چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
لمریز + واوره واوره واوره واوره
د تودوخی لوړه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱- سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۴- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۵- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸-  سانتی گراد

 

چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
لږ وریځ لږ وریځ لمریز + ورښت لمریز + ورښت
د تودوخی لوړه درجه:۲۰  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۶  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد
چهارشنبی پنج شنبی جمعه شنبی
نیمه وریځ لمریز + ورښت لمریز + ورښت لمریز + ورښت
د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
ورښت نیمه وریځ ورښت نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۶  سانتی گراد

Afghanistan General View