دو شنبی سه شنبی جهار شنبی پنج شنبی
لږ وریځ لمریز لمریز لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۳- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۵- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۶- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶- سانتی گراد
دو شنبی سه شنبی  جهار شنبی  پنج شنبی
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۷  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۰ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد
دو شنبی سه شنبی  چهار شنبی  پنج شنبی
لږ وریځ لمریز لمریز نیمه وریڅ
د تودوخی لوړه درجه : ۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد

دو شنبی سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی
نیمه وریځ لږوریځ لمریز لږوریځ
د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۰ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱ سانتی گراد
دو شنبی سه شنبی  جهار شنبی  پنج شنبی
لږوریځ لمریز لمریز لږوریځ
د تودوخی لوړه درجه:۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۱۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۳- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۴- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲- سانتی گراد
دو شنبی سه شنبی  جهار شنبی   پنج شنبی
نیمه وریځ لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱- سانتی گراد
دو شنبی سه شنبی   جهار شنبی   پنج شنبی
لږ وریځ لمریز لمریز لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۷  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد
دو شنبی سه شنبی جهار شنبی   پنج شنبی
نیمه وریځ لږ وریځ لمریز لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۱۰- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۱- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۰- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۷- سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۴- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۶- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۶- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۴- سانتی گراد

Afghanistan General View