پنج شنبی جمعه  شنبی یکشنبی
لمریز لمریز لمریز نیمه وریځ 
د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۰ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۱ سانتی ګراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۱۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۱۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۲ سانتی گراد
پنج شنبی جمعه شنبی یکشنبی
لمریز + باد لمریز + باد لمریز + باد لمریز + باد
د تودوخی لوړه درجه:۳۲  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۴ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۵ سانتی گراد
پنج شنبی جمعه شنبی یکشنبی
لمریز + باد لمریز + باد لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه :۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:‍۱۸ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد

پنج شنبی جمعه شنبی یکشنبی
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:‍۱۶ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد
پنج شنبی جمعه شنبی یکشنبی
لمریز لمریز لمریز لږ وریځ + باد
د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۲۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۵ سانتی گراد
پنج شنبی جمعه شنبی یکشنبی
لمریز  لمریز  لمریز  لمریز 
د تودوخی لوړه درجه :۳۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍‍۳۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد
پنج شنبی جمعه  شنبی یکشنبی
لمریز لمریز لمریز نیمه وریځ
د تودوخی لوړدرجه:۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد
پنج شنبی جمعه  شنبی یک شنبی
لمریز لمریز لمریز لږوریځ + باد
د تودوخی لوړه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۱۶  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۶ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد

Afghanistan General View