سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
تالنده او برښنا  + دوړی نیمه وریځ  لږ وریځ لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۷ سانتی گراد
د تودوخه تیته درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۱ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۲  سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۲۸  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۷ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۲۹  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۸ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
د اورښت امکان لمریز لمریز نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۸  سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۲۰  سانتی گراد

 

سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
تالنده او برښنا د اورښت امکان تالنده او برښنا لږ وریځ
د تودوخی لوړه درج:۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۶ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۲۰  سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۳ سانتی کراد د تودوخی تیته درجه:۲ سانتی کراد  د تودوخی تیته درجه:۴ سانتی کراد دتودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی کراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۱  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۲۰  سانتی گراد
سه شنبی  چهار شنبی پنج شنبی جمعه
لمریز لمریز لمریز نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۳۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۹ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۲۰ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۲۰ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعه
تالنده او برښنا تالنده او برښنا لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۴ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۲۰ سانتی گراد

Afghanistan General View