سه شنبی چهارشنبی پنج شنبی جمعی
 ورښت+لمریز لږ وریڅ نیمه وربخ لږ وریڅ
د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳  سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لمریز لمریز نیمه وربخ لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۶ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه :۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۴سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لږ وریڅ لږ وریڅ لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۶سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴  سانتی گراد

 

سه شنبی چهارشنبی پنج شنبی جمعی
ورښت  نیمه وربخ لږ وریڅ لمر
د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۹  سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱-سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۲- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد دتودوخی ټیټه درجه:۱- سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لږ وریڅ لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸سانتی گراد
سه شنبی چهارشنبی پنج شنبی جمعی
 د ورښت امکان+ دوړی لږ وریڅ + دوړی لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۱۹  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لږ وریڅ لږ وریڅ لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد

Afghanistan General View