چهار شنبی پنجشنبی  جمعی شنبی
لمریز + تالنده او برښنا + باد لمریز + ورښت + باد لږ وریځ + باد لمریز + ورښت + باد
د تودوخی لوړه درجه: ۱۶ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۲ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۲ سانتی ګراد د تودوخی لوړه درجه: ۱۱ سانتی ګراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۴  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۳ سانتی گراد
 چهار  شنبی پنجشنبی    جمعی شنبی
دورښت امکان + باد لږ وریځ + یاد لږ وریځ + یاد لږ وریځ + یاد
د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد
  چهار شنبی پنجشنبی  جمعی شنبی
نیمه وریځ نیمه وریځ نیمه وریځ نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه :۲۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:‍۸ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد

چهار شنبی پنجشنبی  جمعی شنبی
لږ وریځ نیمه وریځ لږ وریځ نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه۲۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:‍۱۲  سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد
 چهار شنبی پنجشنبی   جمعی شنبی
واوره + ورښت واوره + ورښت نیمه وریځ نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۸ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۲- سانتی گراد
چهار شنبی پنجشنبی     جمعی   شنبی
لمریز + ورښت + باد لمریز + ورښت + باد نیمه وریځ  + باد لږ وریځ + باد
د تودوخی لوړه درجه :۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍‍۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۲  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۱  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد
چهار شنبی پنجشنبی   جمعی شنبی
ٰ
 ورښت  ورښت نیمه وریځ لمریز + تالنده او برښنا
د تودوخی لوړدرجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:  ۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد
   چهار شنبی   پنجشنبی جمعی     شنبی
ورښت + واوره + یاد  واوره + یاد نیمه وریځ + یاد نیمه وریځ + یاد
د تودوخی لوړه درجه:۲  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۱  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه۱  سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱  سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۴- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵-  سانتی گراد

Afghanistan General View

Latest Posts