پنج شنبی جمعی شنبی یک شنبی
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۳ سانتی گراد ودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۳ سانتی گراد
پنج شنبی جمعی شنبی      یک شنبی
لمریز  لمریز  لمریز   لمریز  
د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۲۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵  سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۷  سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه: ۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد
پنج شنبی     جمعی شنبی          یک شنبی
لمریز لمریز لمریز لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه :۲۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد

پنج شنبی     جمعی شنبی               یک شنبی     
لمریز لمریز لمریز نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد
پنج شنبی جمعی   شنبی           یک شنبی   
لمریز لمریز لمریز لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه: ۱۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۲- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه ۳- سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۴- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴-  سانتی گراد
پنج شنبی   جمعی   شنبی                    یک شنبی       
لمریز  لمریز  لمریز   لمریز  
د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۶ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد
پنج شنبی   جمعی     شنبی            یک شنبی 
لمریز لمریز لمریز لږ وریځ
د تودوخی لوړدرجه:۳۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۳۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد
پنج شنبی جمعی شنبی             یک شنبی 
لمریز لمریز لمریز نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۳- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۶- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷-  سانتی گراد

Afghanistan General View