سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لږ وریځ لمر + تالنده او برښنا لمر + تالنده او برښنا لمر + تالنده او برښنا
د تودوخی لوړه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۲۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد

`

سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لمر + ورښت لمر + ورښت تالنده او برښنا نیمه وربخ
د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:‍‍۲۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۷ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۳ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لږ وریځ لمریز لمریز  لږ وریځ+ باد
د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد

 

سه شنبی  چهار شنبی  پنج شنبی جمعی
لمر+اورښت
لمریز  + تالنده او برښنا
لمریز  + تالنده او برښنا لمریز  + تالنده او برښنا
د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۷ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد

 

 سه شنبی  چهار شنبی  پنج شنبی جمعی
لمریز + تالنده او برښنا
  لمریز+ ورښت لږ وریځ لږ وریځ+ باد
د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد
 سه شنبی چهار شنبی   پنج شنبی جمعی
لمریز + تالنده او برښنا
لمریز + تالنده او برښنا  نیمه وربخ  لږ وریځ 
د تودوخی لوړه درجه:۳۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لږ وریځ
لمریز  لمریز  لږ وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۳۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۰ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۹ سانتی گراد

Afghanistan General View