دو شنبی سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی
د ورښت امکان لږ وریځ لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۴ سانتی گراد ودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۵ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۱ سانتی گراد
دو شنبی    سه شنبی  چهار شنبی    پنج شنبی
لمریز + دوړی لمریز + دوړی لمریز + دوړی لمریز + دوړی
د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۴۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد
دو شنبی سه شنبی            چهار شنبی           پنج شنبی
لمریز  لمریز    لمریز   لمریز 
د تودوخی لوړه درجه :۳۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۶ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد

دو شنبی      سه شنبی    چهار شنبی        پنج شنبی     
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۳۸ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه: ۲۱ سانتی گراد
 دو شنبی   سه شنبی  چهار شنبی               پنج شنبی             
لږ وریځ لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه: ۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۲۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه: ۱۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه: ۱۱ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد
 دو شنبی   سه شنبی چهار شنبی                پنج شنبی       
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۴۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۴۲ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۵ سانتی گراد
 دو شنبی       سه شنبی                چهار شنبی                   پنج شنبی          
تالنده او بریښنا تالنده او بریښنا د ورښت امکان د ورښت امکان
د تودوخی لوړه درجه:۴۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۱سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:‍۴۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۴۳ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲۶سانتی گراد
دو شنبی    سه شنبی           چهار شنبی           پنج شنبی  
د ورښت امکان لږ وریځ لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۱۶سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۶سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد

Afghanistan General View