سه شنبی چهارشنبی پنج شنبی جمعی
نیمه وریځ لمریز + تالنده تالنده اوبرښنا
تالنده اوبرښنا
د تودوخی لوړه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
نیمه وریځ اورښت تالنده او برښنا اورښت
د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد  د توده وخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی


لمریز لمریز + ورښت تالنده اوبرښنا لمریز + تالنده
د تودوخی لوړه درجه :۱۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد

سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لمریز نیمه وریځ اورښت لمریز + اورښت
د تودوخی لوړه درجه:۱۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۱ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۲ سانتی گراد
سه شنبی چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لږوریځ واوره واوره واوره
د تودوخی لوړه درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه: ۴ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:  ۳- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۰ سانتی گراد  د تودوخی ټیټه درجه:۰ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۰ سانتی گراد

سه شنبی چهارشنبی پنج شنبی جمعی
لږ وریځ لمریز + تالنده او برښنا  تالنده او برښنا
اورښت
د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۷ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۷۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد
  سه شنبی  چهار شنبی پنج شنبی جمعی
لمریز لمریز+ تالنده او برښنا  تالنده او برښنا  اورښت
د تودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد
سه شنبی چهارشنبی  پنج شنبی جمعی
لږ وریځ  واوره  واوره  واوره
د تودوخی لوړه درجه:۲- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۳- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱- سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱- سانتی گراد
د تودوخی ټیټه درجه:۱۰- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۳- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۱۴- سانتی گراد د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد

Afghanistan General View