چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
لږ وریځ لږ وریځ نیمه وریځ نیمه وریځ
د تودوخی لوړه درجه:۱۹ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۸ سانتی گراد
د تودوخه تیته درجه:۵ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۶ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۶  سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
لمریز لمریز لمریز لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۳ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۷ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۷ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۶ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۶ سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
لږ وریځ لمریز او اورښت لمریز او اورښت لمریز او اورښت
د تودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۱۰ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۲  سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۲  سانتی گراد

 

چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
 
لږ وریځ لږ وریځ لمریز او اورښت لمریز او اورښت
د تودوخی لوړه درج:۱۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۲سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۱۰  سانتی گراد  د تودوخی لوړه درجه:۱۰  سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۲  سانتی کراد د تودوخی تیته درجه:۰ سانتی کراد  د تودوخی تیته درجه:۲ سانتی کراد دتودوخی تیته درجه:۲ سانتی کراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
لمریز  لمریز  لمریز   لمریز  
د تودوخی لوړه درجه:۲۱ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه :۸ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۹ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۹  سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
لمریز لمریز لمریز  لمریز
د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۱۱ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۱ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی گراد
چهار شنبی پنج شنبی جمعه شنبی
لمریز نیمه وریځ تالنده او بریښنا تالنده او بریښنا
د تودوخی لوړه درجه:۲۲ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۳ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد
د تودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۲ سانتی گراد د تودوخی تیته درجه:۱۱سانتی گراد  د تودوخی تیته درجه:۱۱ سانتی گراد

Afghanistan General View