سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آفتابی +بارندگی قسما ابری نیمه ابری قسما ابری
حرارت اعظمی:۱۷ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۶ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۶ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۷ سانتی گراد
حرارت اصغری:۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۲ سانتی گراد حرارت اصغری:۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۳ سانتی گراد
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آفتابی آفتابی نیمه ابری آفتابی
حرارت اعظمی:۱۷ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۶سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۸سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۹ سانتی گراد
حرارت اصغری:۴ سانتی گراد حرارت اصغری: ۲ سانتی گراد حرارت اصغری:۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۶ سانتی گراد
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قسما ابری قسما ابری افتابی افتابی
حرارت اعظمی:۱۶سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۴ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۵ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۵ سانتی گراد
حرارت اصغری:۶ سانتی گراد حرارت اصغری:۵ سانتی گراد حرارت اصغری:۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۴ سانتی گراد

سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بارندگی  نیمه ابری قسما ابری آفتابی
حرارت اعظمی:۱۰ سانتی گراد حرارت اعظمی:۸ سانتی گراد حرارت اعظمی:۹ سانتی گراد حرارت اعظمی:۹  سانتی گراد
حرارت اصغری:۱- سانتی گراد حرارت اصغری:۲- سانتی گراد حرارت اصغری:۲-  سانتی گراد حرارت اصغری: ۱- سانتی گراد
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قسما ابری آفتابی آفتابی آفتابی
حرارت اعظمی:۲۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۱ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۰ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۱ سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۱ سانتی گراد حرارت اصغری:۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۸ سانتی گراد حرارت اصغری:۸ سانتی گراد
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
احتمال بارندگی+ خاک باد قسمآ ابری + خاک باد آفتابی آفتابی
حرارت اعظمی:۱۹ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۷ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۸ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۲ سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۰سانتی گراد حرارت اصغری:۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۵ سانتی گراد حرارت اصغری:۴ سانتی گراد
سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قسمآ ابری قسمآ ابری افتابی افتابی
حرارت اعظمی:۱۹ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۳  سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۴ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۴ سانتی گراد
حرارت اصغری:۵ سانتی گراد حرارت اصغری:۸ سانتی گراد حرارت اصغری:۷ سانتی گراد حرارت اصغری:۶  سانتی گراد

Jalalabad       Ghazni        lashkargah      North Salang       South Salang

Afghanistan General View