چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنیه
قسمآ ابری نیمه ابری بارانی آفتابی
حرارت اعظمی: ۱۴  درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۳ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۰ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۲ درجه سانتی گراد
حرارت اصغری: ۲ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۲ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۱درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۱ درجه سانتی گراد
چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
قسمآ ابری قسمآ ابری بارانی آفتابی
حرارت اعظمی: ۱۵درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۸ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۹ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۱ درجه سانتی گراد
 حرارت اصغری: ۲ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۳ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۵ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۲ درجه سانتی گراد
چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
نیمه ابری قسما ابری قسما ابری قسما ابری
 حرارت اعظمی:  ۱۳ درجه سانتی گراد  حرارت اعظمی: ۱۳ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۶درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۱ درجه سانتی گراد
حرارت اصغری: ۵ درجه سانتی گراد حرارت اصغری:۷ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۶درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۳ درجه سانتی گراد

چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
نیمه ابری نیمه ابری برف قسمآ ابری
حرارت اعظمی: ۶ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی:۶ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۷درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۶ درجه سانتی گراد
حرارت اصغری: ۳- درجه سانتی گراد حرارت اصغری:۵- درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۴- درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۶- درجه سانتی گراد
چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
قسمآ ابری آفتابی رعد و برق قسمآ ابری
حرارت اعظمی:۲۴درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۲ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی:  ۱۹ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۰ درجه سانتی گراد
حرارت اصغری: ۳ درجه سانتی گراد حرارت اصغری:۲ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۳ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۲ درجه سانتی گراد
چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
آفتابی نیمه ابری رعد و برق آفتابی
 حرارت اعظمی: ۲۵ درجه سانتی گراد  حرارت اعظمی: ۲۳ درجه سانتی گراد  حرارت اعظمی: ۲۴درجه سانتی گراد  حرارت اعظمی: ۲۲ درجه سانتی گراد
حرارت اصغری: ۱۰ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۱ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۴ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۲ درجه سانتی گراد
چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه
احتمال بارندگی نیمه ابری آفتابی قسمآ ابری
حرارت اعظمی: ۱۱درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۳ درجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۶رجه سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۵ درجه سانتی گراد
 حرارت اصغری: ۶ درجه سانتی گراد  حرارت اصغری:۵درجه سانتی گراد حرارت اصغری:۴ درجه سانتی گراد حرارت اصغری: ۳ درجه سانتی گراد

Afghanistan General View