یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه
قسمأ ابری آفتابی نیمه ابری احتمال بارندگی
حرارت اعظمی: ۱۰ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۱ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۴ سانتی گراد حرارت اعظمی:۱۵ سانتی گراد
حرارت اصغری:۲ سانتی گراد حرارت اصغری: ۳ سانتی گراد حرارت اصغری: ۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۵ سانتی گراد
یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه
آفتاب+بارندگی آفتاب+بارندگی بارندگی بارندگی
حرارت اعظمی: ۱۷ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۰  سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۲ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۱ سانتی گراد
حرارت اصغری: ۵ سانتی گراد   حرارت اصغری: ۷ سانتی گراد حرارت اصغری: ۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۲ سانتی گراد
یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه
نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری بارندگی
حرارت اعظمی: ۱۴ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۹ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۲   سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۲ سانتی گراد
حرارت اصغری: ۷ سانتی گراد حرارت اصغری :۸ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۰ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۱ سانتی گراد

یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه
نیمه ابری قسمأ ابری آفتاب+برفباری آفتاب+برفباری
حرارت اعظمی: ۵ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۵ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۶ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۷ سانتی گراد
حرارت اصغری:۴- سانتی گراد حرارت اصغری:۶- سانتی گراد حرارت اصغری:۴-  سانتی گراد حرارت اصغری: ۳- سانتی گراد
یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه
بارندگی آفتاب+بارندگی احتمال بارندگی احتمال بارندگی
حرارت اعظمی: ۱۸ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۰ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۱ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۲ سانتی گراد
حرارت اصغری: ۱۱ سانتی گراد حرارت اصغری: ۹ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۰ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۰ سانتی گراد
یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه
 بارندگی نیمه ابری  بارندگی نیمه ابری
حرارت اعظمی: ۲۲ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۴ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۹ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۷ سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۲ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۳ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۵ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۷ سانتی گراد
یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه
قسمأ ابری نیمه ابری نیمه ابری نیمه ابری
حرارت اعظمی: ۱۳ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۹ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۱ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۲۲ سانتی گراد
حرارت اصغری: ۹ سانتی گراد حرارت اصغری: ۸ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۰ سانتی گراد حرارت اصغری: ۱۲ سانتی گراد

Jalalabad       Ghazni        lashkargah      North Salang       South Salang

Afghanistan General View