سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
بارندگی + آفتاب نیمه ابری قسما ابری آفتابی 
حرارت اعظمی:۳۶  سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۴  سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۵  سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۵ سانتی گراد
حرارت اصغری:۲۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۲ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۲ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
آفتابی + تند باد آفتابی +  تند باد آفتابی +  تند باد آفتابی
حرارت اعظمی:۴۰  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۱  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۱  سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۸  سانتی گراد
حرارت اصغری:۲۷ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۶  سانتی گراد حرارت اصغری:۲۵  سانتی گراد حرارت اصغری:۲۶  سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
آفتابی + تند باد آفتابی + تند باد آفتابی آفتابی
حرارت اعظمی:۴۱  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۱  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۲  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۲  سانتی گراد
حرارت اصغری:۳۱  سانتی گراد حرارت اصغری:۳۲  سانتی گراد حرارت اصغری:۳۱ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۴  سانتی گراد

سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
قسما ابری قسما ابری قسما ابری قسما ابری
حرارت اعظمی:۳۱ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۰  سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۵ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۳  سانتی گراد حرارت اصغری:۱۰  سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
 آفتابی آفتابی آفتابی آفتابی
حرارت اعظمی:۴۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۲  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۲  سانتی گراد
حرارت اصغری:۲۷ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۵  سانتی گراد حرارت اصغری:۲۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۴  سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
آفتابی آفتابی + خاک باد آفتابی + خاک باد آفتابی
حرارت اعظمی:۴۵ سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۵  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۴  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۴  سانتی گراد
حرارت اصغری:۳۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۹  سانتی گراد حرارت اصغری:۲۸  سانتی گراد حرارت اصغری:۲۷  سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه  پنجشنبه  جمعه
آفتابی آفتابی آفتابی آفتابی
حرارت اعظمی:۴۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۹  سانتی گراد
حرارت اصغری:۳۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۸ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۸  سانتی گراد

Jalalabad       Ghazni        lashkargah      North Salang       South Salang

Afghanistan General View