سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
قسما ابری
آفتاب + رعد و برق آفتاب + رعد و برق آفتاب + رعد و برق
حرارت اعظمی:۲۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۴ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۱ سانتی گراد
حرارت اصغری:۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۹ سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
آفتاب + بارندگی آفتاب + بارندگی رعدو برق نیمه ابری
حرارت اعظمی:۲۹ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۰ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۷ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۴ سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۳ سانتی گراد   حرارت اصغری:۱۷ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۶ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۳ سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه 
 قسما ابری  آفتابی  آفتابی  قسما ابری+باد
حرارت اعظمی:۳۴ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۵ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۴ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۱ سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۸ سانتی گراد حرارت اصغری :۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۲ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۹ سانتی گراد

سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
آفتاب +بارندگی  آفتاب + رعد و برق   آفتاب + رعد و برق آفتاب + رعد و برق
حرارت اعظمی: ۲۰ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۱ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۷ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۱۷ سانتی گراد
حرارت اصغری:۶ سانتی گراد حرارت اصغری:۷ سانتی گراد حرارت اصغری: ۸ سانتی گراد حرارت اصغری:۶  سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
آفتاب + رعد و برق
آفتاب + بارندگی قسما ابری قسما ابری + باد
حرارت اعظمی:۳۴ سانتی گراد حرارت اعظمی: ۳۴ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳‍۱ سانتی گراد
حرارت اصغری:۲۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۱ سانتی گراد
سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
آفتاب + رعد و برق
آفتاب + رعد و برق  نیمه ابری قسما ابری
حرارت اعظمی: ۳۷ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۵ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۱ سانتی گراد
حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۲ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۹ سانتی گراد
دو شنبه سه شنبه چهار شنبه  جمعه
قسمأ ابری
آفتابی آفتابی آفتاب +قسمأ ابری
حرارت اعظمی:۳۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۵ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۰ سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۶ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۹ سانتی گراد

Afghanistan General View