جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
آفتابی  قسما ابری قسما ابری آفتابی 
حرارت اعظمی:۳۰سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۹  سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۸  سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۲ سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد
جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
آفتابی   آفتابی  آفتابی  آفتابی
حرارت اعظمی:۳۱ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۰  سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۰ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۲  سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۴سانتی گراد حرارت اصغری:۱۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۳ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۵  سانتی گراد
جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
آفتابی آفتابی آفتابی آفتابی
حرارت اعظمی:۳۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۱ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۰ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۱  سانتی گراد
حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۱  سانتی گراد

جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
آفتابی آفتابی قسما ابری قسما ابری
حرارت اعظمی:۲۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۳ سانتی گراد حرارت اعظمی:۲۴  سانتی گراد
حرارت اصغری:۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۵ سانتی گراد حرارت اصغری:۷  سانتی گراد
جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
آفتابی   آفتابی آفتابی   آفتابی
حرارت اعظمی:۳۴ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۳  سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۶  سانتی گراد
حرارت اصغری:۱۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۴  سانتی گراد حرارت اصغری:۱۴ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰  سانتی گراد
جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
آفتابی + باد آفتابی + باد آفتابی  آفتابی
حرارت اعظمی:۳۷ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۶ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۶  سانتی گراد حرارت اعظمی:۴۱  سانتی گراد
حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۲  سانتی گراد
جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
آفتابی آفتابی آفتابی آفتابی
حرارت اعظمی:۳۲ سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۱سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۱  سانتی گراد حرارت اعظمی:۳۳  سانتی گراد
حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰ سانتی گراد حرارت اصغری:۱۹ سانتی گراد حرارت اصغری:۲۰  سانتی گراد

Jalalabad       Ghazni        lashkargah      North Salang       South Salang

Afghanistan General View