Wednesday  Thursday  Friday  Saturday 
Mostly Sunny Sunny Sunny Mostly Sunny
Max Temp: 25°C Max Temp: 23°C Max Temp: 24°C Max Temp: 24°C
Min Temp: 5°C Min Temp: 5°C Min Temp : 6°C Min Temp: 6°C
Wednesday Thursday Friday Saturday
Sunny  Sunny 
Sunny  Sunny  
Max Temp: 26°C Max Temp: 28°C  Max Temp: 28°C Max Temp: 22°C
Min Temp: 7°C Min Temp: 10°C  Min Temp: 10°C Min Temp: 8°C
Wednesday Thursday Friday Saturday
Sunny Mostly Sunny  Partly Cloudy Partly Cloudy
Max Temp: 24°C Max Temp: 25°C  Max Temp: 27°C Max Temp: 25°C
Min Temp: 9°C Min Temp: 10°C  Min Temp: 10°C Min Temp: 12°C
Wednesday Thursday Friday Saturday
Sunny  Sunny  Mostly Sunny  Mostly Sunny 
Max Temp: 26°C Max Temp: 27°C Max Temp: 28°C Max Temp: 26°C
Min Temp: 10°C Min Temp: 8°C Min Temp: 10°C Min Temp: 10°C
Wednesday Thursday Friday Saturday
 Sunny   Sunny  Mostly Sunny  Mostly Sunny 
Max Temp: 15°C Max Temp: 17°C Max Temp: 18°C Max Temp: 17°C
Min Temp:0°C Min Temp:0°C Min Temp: 1°C Min Temp: 1°C
Wednesday Thursday Friday Saturday
 Sunny Sunny  Sunny   Sunny 
Max Temp: 26°C Max Temp: 28°C Max Temp: 29°C Max Temp: 29°C
Min Temp: 7°C Min Temp: 7°C Min Temp: 9°C Min Temp: 10°C
Wednesday Thursday Friday Saturday
Mostly Sunny  Sunny  Sunny Sunny
Max Temp: 30°C Max Temp: 30°C Max Temp: 31°C Max Temp: 31°C
Min Temp: 18°C Min Temp: 18°C Min Temp: 17°C Min Temp: 17°C
Wednesday Thursday Friday Saturday
Partly Cloudy  Sunny  Mostly Sunny  Partly Cloudy
Max Temp: 8°C Max Temp: 9°C Max Temp: 10°C Max Temp: 9°C
Min Temp: -2°C Min Temp: -1°C Min Temp: 0°C Min Temp: 0 °C

Afghanistan General View